Vzw Denderkind werd in 2002 opgericht met als missie groepsopvang voor baby’s en peuters in te richten en te beheren.

De kinderopvang  zal de ouders tegemoetkomen in hun nood om hun kinderen op een pedagogisch verantwoorde wijze opvang te bieden. Het educatieve proces van de kinderen sluit nauw aan bij het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
Een belangrijk deel van de kennis- en cultuuroverdracht gebeurt namelijk niet op school, maar binnen het gezin, tijdens de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Daarom kunnen ondersteunende initiatieven ten gunste van kansarme kinderen niet vroeg genoeg genomen worden.

Deze initiatieven in de kinderopvang voor baby’s en peuters zijn belangrijke elementen in een strategische aanpak van gelijke onderwijskansen en geven de kinderen een sterkere basis voor hun toekomstige ontwikkeling. Door nauw samen te werken zullen kinderopvang en basisonderwijs beter op elkaar afgestemd worden en dat maakt de overgang voor de kinderen gemakkelijker.

Om deze missie te realiseren hanteert de groepsopvang  een constante gedragslijn die steunt op de kernwaarden binnen de filosofie van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs, zijnde: betrokkenheid, engagement, gelijkwaardigheid, openheid, oprechtheid/eerlijkheid en respect

De drie maatschappelijke functies van kinderopvang (economisch, sociaal en educatief) worden uiteraard hierbij nagestreefd.

 

De groepsopvang vzw Denderkind zet in op:

 1. KWALITEIT

De groepsopvang vzw Denderkind streeft kwaliteit na die gedefinieerd wordt als:

 • De nodige maatregelen treffen voor een veilige leef- en groeiomgeving;
 • Optimale kansen bieden voor een brede ontwikkeling (hoofd-hart-handmethode) [1]
 • Een hoge graad van welbevinden en geborgenheid nastreven in de leef- en groeiomgeving van de kinderen;
 • De maximale en voortdurende professionalisering van het personeel.
 1. INNOVATIE, CREATIVITEIT en ENGAGEMENT

De groepsopvang vzw Denderkind  moedigt het ontdekken van de onmiddellijke omgeving aan en biedt het kind een goed klimaat voor een gezonde ontwikkeling op eigen tempo onder professionele begeleiding.
Om dit te realiseren staat de groepsopvang open voor verbetering en vernieuwing op elk niveau van de organisatie.

 1. GELIJKWAARDIGHEID

Elk kind is uniek en verschillen mogen er zijn. Het zijn juist de verschillen die een groep zo kleurrijk maken. Maar ook de groep is belangrijk: samen spelen, samen eten, samen zingen, samen leren, … In de groepsopvang  leren kinderen om te gaan met elkaar en met elkaars verschillen. Kinderen leren delen, leren samen spelen,… Enkele van de vele ervaringen die kinderen voorbereiden om te leven in een diverse maatschappij.

 1. BETROKKENHEID

De groepsopvang vzw Denderkind pleegt overleg en communiceert met:

 • de school, de lokale overlegorganen en de ouders
 • Kind en Gezin en de lokale gemeentelijke – en stadsactoren
 1. OPENHEID EN VERDRAAGZAAMHEID

De groepsopvang vzw Denderkind  is gericht op de volgende waarden:

 • De eigenheid van de ouders en hun kind(eren) waarderen;
 • Vooroordelen en discriminatie bestrijden;
 • De emotionele en religieuze opvatting van de ouders respecteren;
 • De morele en culturele opvatting van de ouders respecteren;
 • Het pluralisme als een fundamentele waarde vooropstellen en zich ertoe verbinden om deze waarde aan de kinderen door te geven;
 • Zich richten op waarden;
 • Zich richten op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van elk kind, met respect voor ieders specificiteit.
 1. OOG VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE WERKELIJKHEID

Om kwaliteitsvolle opvang te garanderen volgt de groepsopvang vzw Denderkind de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet.

 1. VORMING VAN DE TOTALE PERSOON
 • Regels, afspraken, een vaste dagindeling… De groepsopvang biedt structuur aan alle kinderen, maar met de nodige ruimte voor elk individu.
 • Kleuteronderwijs en kinderopvang voor baby’s en peuters hebben een vergelijkbare functie: ze bieden allebei een sterk pedagogisch draagvlak voor de ontwikkeling van de kinderen (motorisch, cognitief, affectief, esthetisch, moreel,…) als aanvulling op de opvoeding thuis.

 

[1]              Hoofd-hart-handmethode: zorgen voor een harmonische ontplooiing van het kind: kennis, attitudes en vaardigheden

Facebook

Contact Info

vzw Denderkind

Openingsuren secretariaat

Maandag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Dinsdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Woensdag 08u00-12u00
Donderdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Vrijdag 08u00-12u00 en 12u30-16u30
Zaterdag gesloten
Zondag gesloten

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle actualiteit omtrent vzw Denderkind!